آدرس کارخانه

ساوه، شهرصنعتی کاوه، خیابان آزادگان جـنوبی،پــلاک۱۲شـــرکت کاوه‌سلولز‌زرین

۰۸۶-۴۲۳۴۱۲۰۰

دفتر تهران

تهران،خیــــــــابـــــان مــــقدس اردبیلی، ساختمان پالم، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳

۰۲۱-۲۶۲۰۶۳۱۵

۰۲۱-۲۶۲۰۶۳۷۶